ประเภทธุรกิจ

ศูนย์ปรึกษาวางแผนครอบครัว เป็นสมาคมที่พัฒนาคนทุกกลุ่มทั่วประเทศให้มีอนามัยเจริญพันธุ์และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้คำปรึกษา ให้ความรู้และการฝึกอบรมตลอดจน การวางแผนครอบครัว ส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก การป้องกันโรคเอดส์ สามารถติดต่อ ปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่สวท สาขาอำเภอเมืองลำปาง

ศูนย์ปรึกษาวางแผนครอบครัว เป็นองค์กรสาธารณกุศล เป็นเครือข่ายความร่วมมือกันกับชุมชน รัฐบาลและองค์กรต่างๆ องค์กรมีหน้าที่เผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้และการฝึกอบรม ตลอดจนบริการต่างๆ เพื่อการวางแผนครอบครัว ส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก ศึกษาเรื่องโรคเอดส์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป

องค์กรช่วยวางแผนครอบครัวที่มีสมาชิกกว่า 200 ประเทศทั่วโลกพัฒนาคนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ทุกพื้นที่ให้มีอนามัยเจริญพันธุ์และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งที่การจำทำกิจกรรมและโครงการพัฒนาทั้งในกรุงเทพและจังหวัดต่างๆ เพื่อให้ความรู้ ให้คำปรึกษา อย่างทั่วถึง

องค์กรให้คำปรึกษาในเรื่องการวางแผนครอบครัว ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ความเข้าใจการฝึกอบรมและการวางแผนครอบครัว ส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก ส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ สร้างสรรค์ความคิดและประสบการณ์ให้แก่ประชาชน

องค์กรบริการวางแผนครอบครัว ให้ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการท้องไม่พร้อม การคุมกำเนิด การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี พัฒนาคุณภาพประชากรผู้สูงอายุ ดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ให้กับประชากรในถิ่นธุรกันดารห่างไกลนธุ์

ให้คำปรึกษาการวางแผนครอบครัว

ให้คำปรึกษาการวางแผนครอบครัว

การวางแผนครอบครัว ให้คำปรึกษาปัญหาครอบครัว

การวางแผนครอบครัว ให้คำปรึกษาปัญหาครอบครัว

การวางแผนครอบครัว ให้คำปรึกษาปัญหาครอบครัว