ประเภทธุรกิจ

ธนาคารสเตมเซลล์เอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ตรวจพันธุกรรมเพื่อลดความเสี่ยงของโรค

ให้บริการคนไข้เกี่ยวกับล้างไต

ให้บริการรักษาผู้ป่วยและฟอกเลือดผู้ป่วยที่เป็นโรคไตวาย

รักษาโรคเฉพาะทาง หู คอ จมูก

คลินิคฟอกเลือดโรคไต

รักษาโรคตา

ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล, สถานพยาบาลรักษาคนไข้

เกี่ยวกับใบหน้า

รักษาโรคไต และรักษาโรคทั่วไป