ประเภทธุรกิจ

สับปะรดกระป๋อง

ผลิตผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง