ประเภทธุรกิจ

ปรับปรุงคุณภาพถ่านหิน

จำหน่ายถ่านหินและบริการรับเหมาก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย

ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน

ธุรกิจพลังงานทดแทนถ่านหินและปาล์มน้ำมัน

นำเข้า-ส่งออก จำหน่ายถ่านหิน, ข้าว

นำเข้าและส่งออก และจำหน่ายถ่านหิน

การค้าไทย-อินโดนีเซีย พ่อค้าคนกลางค้าขายถ่านหิน

ซื้อมา ขายไปถ่านหิน