ประเภทธุรกิจ

โรงเรียนสอนการโรงแรม

โรงเรียนสอนการจัดการโรงแรม และการท่องเที่ยวนานาชาติ