ประเภทธุรกิจ

โบสถ์คริสต์,องค์กรทางศาสนาคริสต์

คริสตจักร โบสถ์-คริสตศาสนา

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสาสนาคริสต์

องค์กรของคริสเตียน

โบสถ์คริสจักร

คริสจักร, มูลนิธิทำงานเพื่อพัฒนาสังคม