ประเภทธุรกิจ

สิ่งพิมพ์และโฆษณาข้างรถเมล์

ผลิตสื่อโฆษณาเคลื่อนที่ เช่น Taxi Ads

ผลิตสื่อโฆษณาเคลื่อนที่ เช่น Taxi Ads

ผลิตสื่อโฆษณาเคลื่อนที่ เช่น Taxi Ads

บริการสื่อโฆษณาบนรถโดยสาร บนพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และทั่วประเทศ