ประเภทธุรกิจ

แป้งอุตสาหกรรม ใช้ในอุตสาหกรรม ไม้อัด กระดาษ สิ่งทอ อาหารสัตว์