ประเภทธุรกิจ

รับจ้างผลิต,ประกอบ,ออกแบบแผงวงจรไฟฟ้า PCB

แผงวงจรไฟฟ้า

จำพวกอักษรวิ่งไฟ

ผลิตวงจรไฟฟ้า

ประกอบออกแบบวงจรปั๊มน้ำ

ผลิตและจำหน่าย เซลล์แสงอาทิตย์ แผงโซล่าเซลล์

ออกแบบแผงวงจร

แผงวงจรไฟฟ้า

แผงวงจรไฟฟ้า