ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจเกี่ยวกับการับชำระค่าบริการต่างๆที่มีพันธะผูกพัน

ไปรษณีย์ รับชำระค่าไฟ-ค่าน้ำ-ค่าดทรศัพท์ บัตรเครดิต ในและเกินกำหนด รับส่งไปรษณีย์ จดหมาย, พัสดุ ในประเทศ ต่างประเทศ ทั่วไป ต่อ พรบ. ทะเบียนรถยนต์ ค่าบริการปกติ

รับชำระค่าน้ำที่ใช้ในการเกษตร น้ำใต้ดิน