ประเภทธุรกิจ

วัสดุและครุภัณฑ์การศึกษา, วัสดุสำนักงาน, วัสดุกีฬา

ผลิตและจำหน่ายครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การเรียนการสอน

จำหน่ายครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา

นำเข้าครุภัณฑ์การศึกษา ของโรงเรียนเทคนิค ปวช ปวส