ประเภทธุรกิจ

โรงกลึง

รับตีเกลียวและผลิตเกี่ยวกับเส้นด้าย

รับจ้างทำเกลียวเส้นด้าย

เครื่องมือทำเกลียว