ประเภทธุรกิจ

บริษัทฯ มีห้อง LAB และเครื่องมือที่ทันสมัยให้บริการตรวจทดสอบเครื่องตรวจจับโลหะ Calibration Metal Detector ,Calibration Gauss Meter, Calibration Magnet ที่มีค่าความละเอียดสูงพร้อมออกใบรับรองเครื่องตรวจจับโลหะ

นำเข้าเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด สารเสพติด

จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องช่วยเดินอากาศ ILS,DVOR , เครื่องตรวจค้นบุคคล (Body Scan), เครื่องตรวจจับระเบิดแบบพกพา (Portable Explosive Detector), เครื่องตรวจหาวัตถุระเบิดจากกระเป๋าสัมภาระ (X-Ray CT-80) และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัย

จำหน่ายและซ่อมบำรุงเครื่องตรวจจับวัตถุโลหะ