ประเภทธุรกิจ

ติดตั้ง และ จำหน่ายระบบยืม-คืนอัตโนมัติด้วยตนเอง ( RFID System) และระบบป้องกันขโมย ในห้องสมุด

เครื่องจัดระบบเรียกคิว