ประเภทธุรกิจ

อาสาสร้างบ้านดิน

เป็นหน่วยงานที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เกี่ยวกับสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว

ชมรมวิทยุสื่อสารมิตรสัมพันธ์ สมุทรปราการ เป็นศูนย์ปฏิบัติการบิน อาสา อนุรักษ์และกู้ภัย สิริภาจุฑาภรณ์ ทำหน้าที่ อนุรักษ์และเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เฝ้าระวัง ค้นหา และช่วยเหลือ ผู้ประสบสาธารณภัย รวมไปถึงการเฝ้าระวัง ติดตาม และรายงาน

บริการให้ข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น

ให้คำปรึกษา วัณโรค, HIV

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเลและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ให้บริการอาสาสมัครเกาหลี

จัดฝึกอบรม

ศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับบ้านดิน อาสาสร้างบ้านดิน ฝึกอบรมสร้างบ้านดิน