ประเภทธุรกิจ

ทดสอบผลิตภัณฑ์ , บริการฝึกอบรม

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ไม่ได้เรียนแค่เรื่องของเครื่องจักรกลเท่านั้นยังเรียนเรื่องหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์ พลังงาน คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ แก๊ส ซึ่งครอบคลุมสถานะของวัสดุทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นของแข็ง ของเหลว และก๊าซ อีกด้วย

บริการตรวจแล็บทั่วไป