ประเภทธุรกิจ

บริการงานด้านวิศวกรรมโยธา เจาะสำรวจ คำนวนเข็ม ทดสอบความหนาแน่นของดิน วิศวกรรมธรณี

บริการงานเจาะสำรวจดิน งานสำรวจสภาพพื้นที่ งานออกแบบทางด้านวิศวกรรมโยธา ควบคุมงานการก่อสร้าง

ประกอบกิจการเจาะสำรวจดิน

ออกแบบโครงสร้าง

ผลิตดินภูเขาไฟที่ใช้ในการหล่อ

บริการสำรวจธรณีวิทยา และประเมินแหล่งแร่

ปรับปรุงสภาพดิน

รับเปิดหน้าเหมือง