ประเภทธุรกิจ

รับจัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่บุคคล,องค์กร,หน่วยงานและบริษัทต่างๆ

ให้บริการจัดอบรมด้านการป้องกันการฟอกเงินสำหรับสถาบันการเงิน,รับจัดอบรมตามกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับของหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมดูแล

รับจัดฝึกอบรม

อบรมสัมมนา

รับสอนและอบรมบุคลากรด้านซอฟ์ทแวร์

การฝึกอบรม

จัดฝึกอบรมด้านต่างๆในกับโรงงานอุตสาหกรรม

บริการให้คำปรึกษาและฝึกอบรม

บริการให้คำปรึกษาและฝึกอบรม

รับฝึกอบรม สัมนา และงานบริหารการจัดการ