ประเภทธุรกิจ

ศูนย์บำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด(หญิง 13-25 ปี)

บริการที่ปรึกษาด้านจิตวิทยา บำบัดโรคติดยาเสพติด รักษาผู้ป่วยที่ติดยาเสพติด

ศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและแอลกอฮอล์