ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายยาสัตว์, วัคซีน, อาหาร และอุปกรณ์สำหรับสัตว์

จำหน่ายยาเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์

นำเข้าเครื่องมือทางสัตวแพทย์

ขายยาสัตว์

ยารักษาโรคสัตว์

จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ในการเลี้ยงสัตว์

จำหน่ายเวชภัณฑ์และอาหารสำหรับสัตว์

ยาสัตว์น้ำ

เวชภัณฑ์รักษาสัตว์