ประเภทธุรกิจ

บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน

คอลเซ็นเตอร์-ความช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆ

สถานผดุงครรภ์ รักษาโรคทั่วไป