ประเภทธุรกิจ

ประกอบกิจการ บริการตรวจสอบอุบัติเหตุ ประเมินความเสี่ยงภัยและมูลค่าความเสียหาย พนักงานสุภาพ มีใจรักบริการ มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา รวดเร็ว ทันใจ เกิดอุบัติเหตุนึกถึง ไทม์ เคลม เซอร์วิส

ประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์สาธารณะและทำประกันภัย 2. สำรวจและประเมินค่าสินไหมภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 3. ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้านำเข้าและส่งออก

ประกันภัยตรวจสอบอุบัติเหตุ

ประเมินความเสียหายให้กับบริษัทประกันภัย

รับสำรวจภัย (ฝ่ายเคลม)

ประเมินตรวจสอบความเสียหาย ให้กับบริษัทประกันภัย

ตรวจสอบอุบัติเหตุและ ประเมินความเสียหายหรือราคาของทรัพย์สิน

บริการตรวจสอบประเมินความเสียหาย