ประเภทธุรกิจ

ผลิตผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง

สับปะรดกระป๋อง