ประเภทธุรกิจ

ผู้ผลิตรายการวิทยุ,ออกแบบและดำเนินรายการวิทยุแบบครบวงจร

สถานีคลื่นวิทยุ

ผลิตรายการวิทยุ รายการ "ชั่วโมงเศรษฐกิจ" วิทยุจุฬา F.M. 101.5MHz

ผลิตรายการวิทยุ

ประกอบธุรกิจบริการ ผลิตสื่อโฆษณา รายการวิทยุ

ผลิตงานโฆษณาในคลื่นวิทยุ

ผลิตรายการวิทยุ

ให้บริการสถานีวิทยุ

บริษัทผลิตคลื่นวิทยุชั้นนำดูแลคลื่นวิทยุ 4 คลื่นหลัก ได้แก่ เอฟเอ็ม101 เก็ท102.5 103.5เอฟเอ็มวัน 104.5แฟตเรดิโอ

สถานีวิทยุ คลื่น 97.50