ประเภทธุรกิจ

เพาะเลี้ยงหอย

จำหน่ายพันธุ์ปลาสัตว์น้ำ

บ่อเลี้ยงกุ้ง

จำหน่ายปลาสวยงาม

จำหน่ายพันธุ์ปลาสวยงาม

จำหน่ายพันธ์ปลาสวยงาม

รับซื้อ, จำหน่ายกุ้ง

เพาะพันธ์กุ้งขาย