ประเภทธุรกิจ

บริการด้านการจัดการสินค้าระหว่างประเทศ , ผู้ให้บริการอื่นๆ , ที่ปรึกษา ตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและตัวแทนออกของ บริการนำของเข้าออกจากท่าเรือ ท่าอากาศยาน ตามพิธีการศุลกากร

ขนส่งทั้งทางเรือ-ทางอากาศ

นายหน้าตัวแทนบริษัทเดินเรือระหว่าง ประเทศ พิธีการศุลกากร จำหน่าย ตั๋วเครื่องบิน

ให้บริการเดินเรือโซนอเมริกา มาเลเซีย

ตัวแทนนายหน้าติดต่อขนส่งสินค้าทางเรือ

นำเข้า-ส่งออก (ทั่วไป)

นำเข้า-ส่งเข้า

ชิปปิ้ง นำเข้า-ส่งออก