ประเภทธุรกิจ

งานใต้น้ำทุกชนิด, เชื่อมใต้น้ำ, ตัดใต้น้ำ ค้นหา กู้ ซ่อม สร้าง, วางสายเคเบิ้ล, ทำลายสิ่งกีดขวาง ไม่ว่าโลหะ ปูน ไม้ หิน ใต้น้ำ แก้ปัญหาทุกชนิด (ใต้น้ำ) ถ่าย VDO, DVD และภาพนิ่งใต้น้ำ

พัฒนาอุตสาหกรรมใต้นํ้า