ประเภทธุรกิจ

พ.ศ. 2545 ที่ปรึกษาด้านการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม iso 9001 และ iso 14001  iso18001  iso50001 ที่ปรึกษาในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (monitoring report) ที่ปรึกษาในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (environmental impact