ประเภทธุรกิจ

รับทำบัญชี, รับจ้างทำบัญชี, รับปรึกษาบัญชี, รับทำบัญชีอิสระ, รับทำบัญชีราคาถูก, สอบบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, ปรับปรุงบัญชี, อบรมบัญชี, วางระบบบัญชี, รับรองงบการเงิน, รับจดทะเบียน, รับจดทะเบียนบริษัท, รับจดทะเบียนพาณิชย์, รับจดสิทธิบัตร, รับจดลิขสิทธิ์, รับปรึกษาภาษี

,ตรวจสอบบัญชี,จัดทำงบประมาณ,ยื่นภาษีสังคม,จัดทำเงินเดือน พื้นที่ กรุงเทพ,ปริมณฑล,ลำลูกกาคลองหลวง,รังสิตปทุมธานี และพื้นที่ใกล้เคียง

, วางระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์, บริการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์, วางระบบ lan, วางระบบบัญชี on line ระหว่างสำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ) กับสาขา (ต่างจังหวัด), ทั่วกรุงเทพและปริมณฑล

บริการรับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชี รับวางระบบบัญชีและภาษีอากร ประกันสังคม ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้าง ขอบัตรประกันสังคมให้ลูกจ้าง รับปรึกษาบัญชี,รับทำบัญชีอิสระ,รับรองงบการเงิน,รับจดทะเบียนบริษัท,รับจดทะเบียนพาณิชย์,ขอใบอนุญาต BOI,รับปรึกษาภาษี,เคลียร์ภาษี

บริการงานด้านบัญชี ภาษีอากร จัดทำบัญชีการเงิน จัดทำบัญชีบริหาร วางระบบสารสนเทศทางบัญชี วางแผนภาษีอากร รับเป็นที่ปรึกษา ด้านการบริหาร บริหารความเสี่ยงองค์กร ระบบการควบคุมภายใน รับจดทะเบียน จัดตั้งนิติบุคคล อื่นๆตามกฎหมายธุรกิจ รับตรวจสอบบัญชี รับจดทะเบียนพาณิชย์ทุกชนิด บริการ รับจัดทำบัญชี ภาษีอากร

รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนธุรกิจ วางแผนภาษี ทั่วประเทศ

บริษัท  ทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนมูลค่าเพิ่ม จัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ทำงบการเงิน ตรวจสอบบัญชี ยื่นงบการเงิน ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ประกันสังคม วางระบบบัญชี พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและแนะนำด้านการบัญชีและภาษีอากร เราบริการด้วยใจ ใส่ใจในคุณภาพ ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี &

รับตรวจสอบบัญชี รับจดทะเบียนพาณิชย์ทุกชนิด บริการ รับจัดทำบัญชี ภาษีอากร ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร วางระบบบัญชี ให้คำปรึกษา ด้านบัญชี ภาษีอากร งานทะเบียนพาณิชย์ บริการด้านกฎหมาย การอบรมสัมมนา

บริการทางบัญชีและการเงิน - บันทึกบัญชีรายการทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี - จัดทำรายละเอียดประจำเดือนซึ่งประกอบไปด้วย บัญชีแยกประเภท, งบดุล และ งบกำไรขาดทุน - จัดเตรียมและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมทั้งจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย - จัดเตรียมและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด. 1,3 และ 53) - จัดเตรียมและยื่นงบการเงินระหว่างปีและงบการเงินประจำปี

- บริการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานทางบัญชี - บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร - บริการจัดทำและการยื่นแบบแสดงรายการภาษี ทุกประเภท - บริการจัดทำและการยื่นแบบประกันสังคม ทุกประเภท - บริการจัดทำงบการเงินและการยื่นงบการเงิน - บริการด้านการจดทะเบียน ทุกประเภท - บริการเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายคดีความแพ่งและคดีความอาญา