ประเภทธุรกิจ

,ตรวจสอบบัญชี,จัดทำงบประมาณ,ยื่นภาษีสังคม,จัดทำเงินเดือน พื้นที่ กรุงเทพ,ปริมณฑล,ลำลูกกาคลองหลวง,รังสิตปทุมธานี และพื้นที่ใกล้เคียง

รับทำบัญชี, รับจ้างทำบัญชี, รับปรึกษาบัญชี, รับทำบัญชีอิสระ, รับทำบัญชีราคาถูก, สอบบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, ปรับปรุงบัญชี, อบรมบัญชี, วางระบบบัญชี, รับรองงบการเงิน, รับจดทะเบียน, รับจดทะเบียนบริษัท, รับจดทะเบียนพาณิชย์, รับจดสิทธิบัตร, รับจดลิขสิทธิ์, รับปรึกษาภาษี

ให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร บริการด้านกฎหมาย จดทะเบียนแก้ไขบริษัท จดทะเบียนเลิกและชำระบัญชี นนทบุรี ทำบัญชี นนทบุรี รับทำบัญชี ปทุมธานี รับทำบัญชีเงินเดือน นนทบุรี บริการทำบัญชี ชลบุรี ตรวจสอบบัญชี ชลบุรี ตรวจสอบบัญชี นนทบุรี รับทำบัญชี ชลบุรี ทำบัญชี อยุธยา บริการทำบัญชีเงินเดือน นนทบุรี ทำบัญชี กรุงเทพ

, วางระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์, บริการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์, วางระบบ lan, วางระบบบัญชี on line ระหว่างสำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ) กับสาขา (ต่างจังหวัด), ทั่วกรุงเทพและปริมณฑล

บริการงานด้านบัญชี ภาษีอากร จัดทำบัญชีการเงิน จัดทำบัญชีบริหาร วางระบบสารสนเทศทางบัญชี วางแผนภาษีอากร รับเป็นที่ปรึกษา ด้านการบริหาร บริหารความเสี่ยงองค์กร ระบบการควบคุมภายใน รับจดทะเบียน จัดตั้งนิติบุคคล อื่นๆตามกฎหมายธุรกิจ รับตรวจสอบบัญชี รับจดทะเบียนพาณิชย์ทุกชนิด บริการ รับจัดทำบัญชี ภาษีอากร

เรามีบริการทำบัญชีที่มีคุณภาพในอัตราค่าบริการที่คุ้มค่า เราบริหารบัญชีโดยใช้ Bigdata เพื่อดึงข้อมูลนำมาคิดวิเคราะห์ ให้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของท่าน มีตรวจสอบภายใน ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดยผู้เชี่ยวชาญ บริการด้านงานบัญชีครบวงจร มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนธุรกิจ วางแผนภาษี ทั่วประเทศ

รับตรวจสอบบัญชี รับจดทะเบียนพาณิชย์ทุกชนิด บริการ รับจัดทำบัญชี ภาษีอากร ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร วางระบบบัญชี ให้คำปรึกษา ด้านบัญชี ภาษีอากร งานทะเบียนพาณิชย์ บริการด้านกฎหมาย การอบรมสัมมนา

บริษัท  ทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนมูลค่าเพิ่ม จัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ทำงบการเงิน ตรวจสอบบัญชี ยื่นงบการเงิน ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ประกันสังคม วางระบบบัญชี พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและแนะนำด้านการบัญชีและภาษีอากร เราบริการด้วยใจ ใส่ใจในคุณภาพ ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี &

บริการทางบัญชีและการเงิน - บันทึกบัญชีรายการทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี - จัดทำรายละเอียดประจำเดือนซึ่งประกอบไปด้วย บัญชีแยกประเภท, งบดุล และ งบกำไรขาดทุน - จัดเตรียมและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมทั้งจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย - จัดเตรียมและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด. 1,3 และ 53) - จัดเตรียมและยื่นงบการเงินระหว่างปีและงบการเงินประจำปี