ประเภทธุรกิจ

บริการทำวีซ่าทั่วโลก แปลเอกสาร วีซ่าถาวร วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน รับรองกรมการกงศุล กรอกวีซ่าอเมริกา วีซ่าอังกฤษ วีซ่าเชงเก็น วีซ่าออสเตรเลีย ฯลฯ โนตารีพับลิค รับรองสถานทูต จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ ประกันการเดินทาง ผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรมตัวเครื่องบิน

รับทำวีซ่าทุกประเภทและทุกประเทศทั่วโลก

ให้คำปรึกษาวีซ่า,กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร,บริการแปลเอกสารด่วน,เอกสารรับรองความถูกต้องโดยกระทรวงการต่างประเทศและสถานทูต,จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ,บริการประกันภัยการเดินทาง

บริการให้คำปรึกษา วีซ่า ใบอนุญาตทำงาน ที่ปรึกษาทางการตลาด

บริการรับทำวีซ่า,รับแปลเอกสารทุกภาษา,บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ,ต่อวีซ่า,ขอวีซ่าชาวต่างชาติทุกประเภท

บริการให้คำปรึกษา,จัดเตรียมเอกสารในการขอวีซ่า

ธุรกิจของเราช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับนักท่องเที่ยวในการยื่นขอวีซ่า On Arrival ด้วยโปรแกรมขนาดเล็กและเว็บไซต์เพื่อดำเนินการสำหรับนักท่องเที่ยวล่วงหน้าก่อนเดินทางมาถึงราชอาณาจักรไทย (Thailand E-VISA on arrival: EVOA) ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- รับจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติและให้คำปรึกษา - บริการขอวีซ่าทุกประเทศ และให้คำปรึกษาโดยผู้มีประสบการณ์ ราคายุติธรรม - แปลเอกสารราชการพร้อมรับรองกระทรวงการต่างประเทศ - มีรายชื่อผู้แปลในสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์เพื่อรับรองเอกสาร รับแปลงานด่วน - บริการ

บริการจดการเรื่องวีซ่า สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อการพักอาศัยในประเทศไทย

พิสูจน์สัญชาติพม่าและให้คำปรึกษาการดำเนินเอกสารเกี่่ยวกับแรงงานพม่า ทั้งการเปลี่ยนนายจ้าง เพิ่มสถานที่ทำงาน ต่อใบอนุญาตทำงาน การทำ passport visa และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับแรงงานพม่า