ประเภทธุรกิจ

รับทำวีซ่าทุกประเภทและทุกประเทศทั่วโลก

ให้คำปรึกษาวีซ่า,กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร,บริการแปลเอกสารด่วน,เอกสารรับรองความถูกต้องโดยกระทรวงการต่างประเทศและสถานทูต,จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ,บริการประกันภัยการเดินทาง

บริการทำวีซ่าทั่วโลก แปลเอกสาร วีซ่าถาวร วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน รับรองกรมการกงศุล กรอกวีซ่าอเมริกา วีซ่าอังกฤษ วีซ่าเชงเก็น วีซ่าออสเตรเลีย ฯลฯ โนตารีพับลิค รับรองสถานทูต จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ ประกันการเดินทาง ผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรมตัวเครื่องบิน

บริการรับทำวีซ่า,รับแปลเอกสารทุกภาษา,บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ,ต่อวีซ่า,ขอวีซ่าชาวต่างชาติทุกประเภท

บริการให้คำปรึกษา,จัดเตรียมเอกสารในการขอวีซ่า

- รับจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติและให้คำปรึกษา - บริการขอวีซ่าทุกประเทศ และให้คำปรึกษาโดยผู้มีประสบการณ์ ราคายุติธรรม - แปลเอกสารราชการพร้อมรับรองกระทรวงการต่างประเทศ - มีรายชื่อผู้แปลในสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์เพื่อรับรองเอกสาร รับแปลงานด่วน - บริการ

บริการจดการเรื่องวีซ่า สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อการพักอาศัยในประเทศไทย

พิสูจน์สัญชาติพม่าและให้คำปรึกษาการดำเนินเอกสารเกี่่ยวกับแรงงานพม่า ทั้งการเปลี่ยนนายจ้าง เพิ่มสถานที่ทำงาน ต่อใบอนุญาตทำงาน การทำ passport visa และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับแรงงานพม่า

บริการทำวีซ่าทุกประเภท, โครงการ work and Travel in USA, เรียนต่อต่างประเทศ

ให้บริการทำวีซ่าสำหรับปฏิบัติงาน ได้รับการแต่งตั้งจากสถานฑูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยให้เป็นผู้บริหารสำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย"