ประเภทธุรกิจ

ห้องแล็บทางการแพท

บริการทางด้านทันตกรรม ทำแล็บ เอ็กซเรย์