ประเภทธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์ทองเหลือง รูปปั้นทองเหลือง

ส่งออกปฏิมากรรมทองเหลือง