ประเภทธุรกิจ

ที่ปรึกษา ออกแบบ พัฒนา และผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งติดตั้งและทดสอบระบบฯ ครบวงจร

ป้ายไฟ โดยห้างหุ้นส่วน โกลบอล เทคโนโลยี ออฟฟิศ ออกแบบ ป้ายไฟ และผลิต ป้ายไฟ ผลงานการติดตั้ง ป้ายไฟ อัจฉริยะ สำหรับบอกสายและเส้นทางของรถโดยสารให้กับรถเมโทรบัส หลายสายด้วยกัน ออกแบบและผลิตแผงวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ วิจัยพัฒนาเครื่องต้นแบบ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงกระบวนการผลิต Auto Mation ผลิตแผ่นวงจรพิมพ์

ออกแบบวงจรเครื่องใช้ระบบอิเล็คทรอนิคส์

บริการออกแบบและพัฒนาทางอิเล็กทรอนิกส์

ตรวจสอบชิ้นส่วน ตรวจสอบชิ้นส่วนอิเลคโทรนิค