Business Type

garment factory and exporter of all kids of knit weares, t-shirt, polo shirt, sweater, sport wears, bike sport wears, and  etc. for domestic and international makets. made by order for garments.

บริษัท โกลด์อินโด อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัดได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ( B. O. I) ประกอบกิจการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปส่งออก สินค้าของเราคุณภาพได้มาตรฐานผ่านการรับรองระดับสากล เราเชี่ยวชาญผลิตทางด้านสิ่งทอ ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปส่งออกยุโรป บริษัทตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

ส่งออกเสื้อผ้าเด็กชาย-หญิง ไปต่างประเทศ

ส่งออกเสื้อผ้า

ส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป

ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

ส่งออก นำเข้าสินค้าเสื้อผ้า รองเท้า ต่าง ๆ

ตัวแทนนายหน้า ส่งออก (การ์เม้นท์ เสื้อผ้า)

เสื้อผ้าสำเร็จ ส่งออก