Business Type

บริการของเรา *Co-incineration การเผาทำลายกากของเสียอุตสาหกรรมในเตาเผาปูนซีเมนต์ (Rotary Kiln) เป็นเทคโนโลยีที่ยอมรับในสากล และเป็นวิธีที่ดีที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน การกำจัดของเสียอุตสาหกรรมด้วยวิธีการเผาในเตาเผาปูนซีเมนต์ที่มีอุณหภูมิสูง *Recycle เป็นการจัดการวัสดุเหลือใช้ที่กำลังจะเป็นขยะ

รับกำจัดสิ่งปฏิกูลทุกชนิด, และรับเหมาก่อสร้าง

รับออกแบบติดตั้งระบบบำบัดน้ำดีและน้ำเสียทั่วประเทศ ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม คอนโด โรงแรม รีสอร์ท หมู่บ้านและอื่นๆ

บริการ-รับกำจัดขยะ

รับกำจัด-กาวอุตสาหกรรมน้ำมันเครื่องใช้และรีไซเคิ้ลน้ำมัน

รับกำจัดกากอุตสาหรรม

รับออกแบบติดตั้งระบบบำบัดน้ำดีและน้ำเสียทั่วประเทศ ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม คอนโด โรงแรม รีสอร์ท หมู่บ้านและอื่นๆ