Business Type

บริษัท อีเอสเพาเวอร์ จำกัด โรงกลั่นเอทานอลจาดแป้ง และยังสามารถลองรับการผลิตจากวัตถุดิบอื่นได้เเก่ กากน้ำตาล น้ำอ้อย น้ำเชื่อม และมันสำปะหลัง มีสินค้าให้เลือกหลายหลาก ตอบสนองความต้องการลูกค้า

ผลิตและจัดจำหน่าย น้ำมันหล่อลื่น จาระบี สำหรับงานอุตสาหกรรมและยานยนต์

ตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินน้ำมันเครื่องและแก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95, ดีเซล B7, ดีเซล B10, ดีเซล B20, น้ำมันเตา A และ C จากปั๊มน้ำมันปตท.และปั๊มน้ำมันบางจาก จำหน่ายในราคาโรงกลั่นน้ำมัน  

จำหน่ายเชื้อเพลิงอุตสาหกรรม เช่น กะลาปาล์ม,ถ่านหิน

บริษัทสยามไบโอเอ็นเนอยี่ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2549 ผลิตพลังงานที่ได้จากน้ำมันปาล์ม อันเป็นพืชผลเกษตรที่ประเทศเราสามารถปลูกเองได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้า บริษัทประกอบกิจการให้บริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทั้งน้ำมันดีเซล น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน บริษัทตั้งอยู่ในอุตสาหกรรมสยาม

บริษัท แอ็บโซลูท พาวเวอร์ พี จำกัด บริษัทประกอบกิจการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม กำลังการผลิตอยู่ที่ 300,000 ลิตร/วัน ผลพลอยได้คือ กรีเซอรีนดิบพลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ได้จากการแปรรูปน้ำมันพืชบริสุทธิ์เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่ให้คุณสมบัติการเผาไหม้เต็มประสิทธิภาพ บริษัทตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ

บริษัท พี.ซี.ปิโตรเลียมแอนด์เทอร์มินอล จำกัด ตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง โดยสามารถซื้อน้ำมันสำเร็จรูปจากต่างประเทศ หรือโรงกลั่นภายในประเทศนำมาเก็บไว้ในคลังน้ำมันของเรา ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี , สงขลา , ฉะเชิงเทราและนครสวรรค์ และจำหน่ายให้แก่ลูกค้าบริเวณพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้แทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์ อุตสาหกรรม น้ำมันไฮดรอลิก จารบี ทุกชนิดของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)