Business Type

Acupuncture  Tuina Massage  Cupping Therapy  Chinese Herb Therapy by Chinese Medicine (TCM Doctor)

หมอรักษาแบบจีน

คลินิกการแพทย์แผนจีน

ตรวจรักษาด้านนารีเวช แนะนำเกี่ยวกับ การมีบุตรยาก และรักษาโรคทั่วไป (หมอแมะ)

แพทย์แผนจีน ฝังเข็มรักษาโรค บริการด้านความงาม

คลินิกการแพทย์แผนจีน