Business Type

ผลิตและจำหน่ายฟิล์มกล่องนม ฟิล์มยืด

ผลิตและจำหน่าย ฟิล์มคุมอาหาร

จำหน่ายเครื่องรัดกล่อง เครื่องพันพาเลท เครื่องพันฟิล์ม เครื่องเปลี่ยนพาเลท เครื่องขึ้นรูปกล่อง ฟิล์มห่อของ ฟิล์มยืดพันพาเลท

ผู้ผลิตและจำหน่ายฟิล์มยืด

ผู้ผลิตแพคกิ้งฟิล์ม

ฟิล์มหด, ฟิล์มยืด, หลอดพลาสติก, แก้วน้ำพลาสติกและประกอบกิจการค้าแปรรูป พิมพ์สีพลาสติก ถุงพลาสติกหรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ผู้ผลิตแพคกิ้งฟิล์ม

ผลิต และ จำหน่าย บรรจุภัณฑ์ฟิลม์ ส่งออกภายในประเทศ

จำหน่ายฟิล์มพลาสติก