Business Type

ก่อตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและวิจัยเพื่ออนุรักษ์นกเงือก

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เป็นองค์ผลิตและเผยแพร่สื่อเพื่อรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ เลิกบุหรี่ไม่ใช่เรื่องยาก หากคุณมีความตั้งใจ เราเชื่อว่าคุณทำได้ ต้องการเลิกบุหรี่ ไม่มีความรู้ ไม่มีทางออก โทร 1600

มูลนิธิเพื่อสันติภาพเขียว (กรีนพีซ เอส อี เอ) สร้างจิตสำนึกให้ ประชาชนตระหนักในภาวะโลกร้อน

เป็นองค์กรที่สนับสนุนงานวิจับบและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ข้อมูลทางวิชาการเทคโนโลยีสารสนเชื่อมต่อระบบข้อมูลไปในส่วนที่เกี่ยวทั้งในส่วนของนักวิจัย นักวิชาการไทยในต่างประเทศ ข้อมูลวารสารต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสืบค้นข้อมูล มีการมอบรางวัลดีเด่นแก่นักวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการแข่งขันการประกวดรางวัลเจ้าฟ้าไอที

มูลนิธิรักษ์ไทย จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินงานในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาชุมชนในประเทศ ด้านการศึกษา วิถีชีวิต สุขภาพและการป้องกัน ให้ความรู้เกี่ยวกับดูแลเอชไอวีและการป้องกัน คุณก็สามารถมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่นี้มูลนิธิรักษ์ไทย หรือช่วยเหลือพวกเขาโดยติดตามโครงการต่างๆได้ที่มูลนิธิรักษ์ไทย

ทำการวิจัยพัฒนาเศรษกิจ

สถาบันโลจิสติกมูลนิธิให้คำปรึกษาด้านบริการการอบรมงานวิจัยศึกษาและการพัฒนาโลจิสติกและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน : สถาบันการศึกษา

บริการสทดสอบ ฝึกอบรม

ทำนิตยสารสิ่งเวดล้อม คู่มือกิจกรรม จำหน่ายของที่ระลึก