Business Type

ปลากะตักตากแห้ง ปลากรอบสามรส

จำหน่ายปลาทูเข่ง

ปลาเค็ม กุ้ง

จำหน่าย-ปลีก ปลาแห้ง

ปลากะตักแห้ง

ผลิต และจำหน่าย ปลาแห้ง

อาหารทะเลแห้ง, ปลาเค็ม

ขายปลา