Business Type

Dry Ice, Gas Carbondioxide

Dry Ice, Gas Carbondioxide

Dry Ice, Gas Carbondioxide

Dry Ice, Gas Carbondioxide

dry ice, dry ice blasting, smoke maker and liquid co2

dry ice, gas carbondioxide

Dry Ice, Gas Carbondioxide

จำหน่ายน้ำเเข็งเเห้ง (Dry Ice) เเละบริการสร้างหมอกควันจากน้ำเเข็งเเห้ง

จำหน่ายน้ำแข็งแห้งในเขตเชียงใหม่และบริเวณใกล้เคียง ,รับทำควันในงานพิธีต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน งานเปิดตัวกิจการหรือสินค้า เป็นต้น

Dry Ice