Business Type

วิจัยด้านการตลาด

Marketing Research

บริการที่ปรึกษาด้านการตลาด

ให้คำปรึกษาทางการตลาดและวิจัยด้านการตลาด

ให้บริการที่ปรึกษาด้านการขายและขยายตลาด

ศูนย์กลางประสานงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก

วิจัยตลาด

Marketing Research

รับปรึกษาด้าน ISO

รวบรวมสถิติ สิ่งที่น่าสนใจของนักธุรกิจ มาพิมพ์เป็นหนังสือ, ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติ