Business Type

สำนักงานพระพุทธศาสนา รับสนองงาน ประสานงาน สนับสนุนงานการปกครองคณะสงฆ์ ส่งเสริม ดูแล รักษา ทำนุบำรุงศาสนสถาน วัด โบสถ์ และวัตถุต่างๆ ทางพุทธศาสนา พระพุทธรูป เผยแพรคำสอนของพุทธศาสนา ในประเทศ ต่างประเทศ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

โรงเรียนสอนศาสนา และสอนสามัญ

โรงเรียนสอนพระสงฆ์

เรื่องสอนศาสนา

โรงเรียนสอนพระสงฆ์

โรงเรียนสอนพระสงฆ์