Business Type

บริการงานซักผ้าทุกชนิด ผ้าผืนโรงแรม ผ้าฟิตเนส ผ้า F&B ผ้าธุรกิจการขนส่งต่างๆ เช่น ผ้าสายการบิน ผ้าที่ใช้ภายในรถโดยสารขนส่ง และผ้าที่ใช้ในโดยสารรถไฟ บริการซักผ้าในงานอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมัน อุตสาหกรรมการผลิตอะไหล่และสแปร์ พาร์ท อุตสาหกรรมอาหาร พร้อมทั้งบริการทำความสะอาดภาชนะ