Business Type

รับตรวจสอบสิ่งแวดล้อม

รับตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับอากาศ, น้ำ, เสียง, กากของเสีย, มลพิษ

ผลิตและจำหน่ายเครื่องกำจัดมลพิษภายในอากาศ

ตัวแทนจำหน่ายเครื่องตรวจอากาศ

ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ระบบบำบัดอากาศเสีย ฝุ่น ควัน