Business Type

EI-LAMINATION CORES, MOTOR CORES, ELECTRICAL PARTS & AUTO PARTS, STEEL PROCESSING CENTRE (SLITTING & STAMPING)ONE-STOP COIL CENTER

เป็นผู้นำเข้าแผ่นเหล็กซิลิคอนประเภท CRGO electrical Steelจากผู้ผลิตหลายประเทศ โดยมีกระบวนการตัดซอยโลหะ (Slitting) เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแกนเหล็ก สำหรับหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง และอื่นๆ ซึ่งใช้ในสถานีไฟฟ้าย่อย โรงผลิตไฟฟ้า ฯลฯบริการตัดแผ่นเหล็ก ซอยเหล็ก เพื่อใช้เป็นแกนเหล็กในหม้องแปลงไฟฟ้า

ผลิตเหล็กซิลิคอน