Business Type

ผู้นำระดับโลกในด้านการพัฒนานวัตกรรม ระบบอัตโนมัติสำหรับสุตสาหกรรม และอุปกรณ์การตรวจสอบ รวมจนถึงเครื่องอ่านบาร์โค้ด เลเซอร์มาร์กเกอร์ ระบบวิชัน เครื่องมือวัด ไมโครสโคป เซนเซอร์ และเครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต

Authorized dealer, Importer, wholesaler retailer Electrical and Electronics Equipment,included tools and equipments in these field.

จำหน่ายเครื่องมือตรวจวัดความปลอดภัยในการ บริการซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครืองมือด้านสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

จำหน่าย เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า-อิเล็คทรอนิกส์-ช่างยนต์ รับออกแบบผลิตชุดฝึก,ชุดทดลอง, โต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้า-อิเล็คทรอนิกส์-ช่างยนต์

นำเข้าอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์

บอร์ดอิเล็คทรอนิคส์, ไมโครคอนโทรเลอร์

TEST & MEASUREMENT EQUIPMENT GAS CHROMATOGRAPH & HIGH PERFORMANCE LIGUIDE CHROMATOGRAPH Agilent