Business Type

บริการฝึกอบรมเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยทางทะเล

สถาบันฝึกอบรม

ทดสอบฝีมือแรงงานไทย

เป็นบริษัทเกี่ยวกับการอบรมและสัมนา เช่น อบรมการใช้รถ forklift อย่างปลอดภัยและถูกวิธี และ หลักสูตรการทำงานแบบสร้างสรรค์และการคิดนอกกรอบ อบรมทั้งภายนอกและภายในองค์การ

บริการฝึกอบรมด้านเทคนิคการอบชุบโลหะ แถวพานทอง การชุบแข็งและอบคืนไฟ (Hardening and Tempering) การชุบแข็งผิว การเคลือบผิว การเคลือบผิว DLC การเคลือบผิว PVD ฝึกอบรมด้านเทคนิคด้านการอบชุบโลหะ เราจะผลิตงานที่มีคุณภาพ สนองตอบสังคมด้วยความรู้ความชำนาญด้านการอบชุบโลหะ สนใจติดต่อได้ที่บริษัท โตเคน เทอร์โม เทรนนิ่ง

งานก่อสร้าง ช่างไม้

ศูนย์ทดสอบฝีมือ

จัดฝึกอบรมพนักงานอภิบาล