Business Type

บริการสอนส่งเสริมและพัฒนา การเรียนรู้ ความสามารถ ครบวงจร ทั้งวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ

พัฒนาเด็กด้วยการออกกำลังกาย

International Preschool Programme From UK For 6 months-6 Yrs. Blooming Ground (Baby & Kid Items)

ศูนย์พัฒนาการเด็กโดยใช้ยิมนาสติกเป็นตัวช่วย , ยิมส์นาสติก

ศูนย์กิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก แรกเกิด-5 ปี สาขาชิดลม 0-2655-1671

โรงเรียนพัฒนาสมองและทักษะทางความคิดสำหรับเด็กเล็ก 1-6 ปี

ศูนย์เสริมพัฒนาการเด็กเล็ก GYMBORRe (โรงเรียน)

คอร์สเรียนสำหรับเด็กวัย 6 เดือน - 7 ปี

ศูนย์พัฒนาเด็กผ่านการเล่นหุ่นยนต์

เป็นศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก,เด็กสมาธิสั้นและเด็กที่มีพัฒนาการช้า