Business Type

บริษัท ฮันช่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตหม้อต้มไอน้ำ " HANSA BOILER" ตามมาตรฐานของเยอรมนี และมีการนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังมีบริการติดตั้งระบบหม้อต้มไอน้ำหลังการขาย

ผู้ผลิต และจำหน่าย ฮีตเตอร์ทำความร้อน (Heater) ฮีตเตอร์อุปกรณ์ทำความร้อน ฮีตเตอร์อุตสาหกรรม ฮีตเตอร์อุตสาหกรรมเทอร์โมคัปเปิ้ล ฮีตเตอร์แผ่น ฮีตเตอร์แบบเส้น ฮีตเตอร์อุ่นน้ำมัน ฮีตเตอร์รัดท่อ ฮีตเตอร์ขดลวด ฮีตเตอร์แท่ง ฮีตเตอร์โครมาล็อกซ์ ฮีตเตอร์เซ็นเซอร์ อุปกรณ์เซ็นเซอร์ความร้อน เทอร์โมคัปเปิ้ลเซ็นเซอร์